Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > co nowego >> 12 Forum Gospodarcze TIME – „Między Konkurencją a Współpracą – Nowy Cyfrowy Świat”

12 Forum Gospodarcze TIME – „Między Konkurencją a Współpracą – Nowy Cyfrowy Świat”

12 Forum Gospodarcze TIME to spotkanie przedstawicieli, krajowych i zagranicznych organizacji przemysłu oraz przedsiębiorstw europejskiego sektora ICT. Corocznie w tym wydarzeniu bierze udział ponad 1000 osób. Dzięki wymianie myśli, dialogu ekspertów z całej Europy z przedstawicielami, parlamentu europejskiego, administracji rządowej, nauki oraz biznesu zostaną określone potrzeby przedsiębiorców, a także warunki i zmiany konieczne dla rozwoju gospodarki cyfrowej. 

 

Gospodarka sieciowa, sieci 5G, przemysł 4.0, cyfrowy system finansowy i sztuczna inteligencja otworzyły kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu. Rozwój gospodarki sieciowej oznacza konieczność reformy otoczenia regulacyjnego. Motorem napędo­wym jest dążenie do zwiększania efektywności wykorzystania możliwości cyfrowych. Forum Gospodarcze TIME to spotkanie osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu nowego prawa gospodarczego.

W obecnej kadencji władz Unii Europejskiej opracowane zostaną kluczowe dyrektywy, które określą ramy prawne funkcjonowania gospodarki sieciowej. Powstające modele biznesowe dają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom gotowym do współpracy
w ramach przemysłu 4.0, ale na przeszkodzie stoją regulacje dotyczące ochrony konkuren­cji. Działające w EU platformy I 4.0 zdefinio­wały problemy i przygotowane są do dialogu wewnątrz swych krajów i z Komisją Europej­ską. Ich zadaniem jest opisanie
i uzasadnienie koniecznych zmian. Techni­ka cyfrowa pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zasobami w ramach łańcuchów wartości łączących się obecnie w globalną sieć gospodarczą. Rosnące znaczenie ekonomii skali i możliwości lepszego wykorzystania po­tencjału firm. Przemysł cyfrowy jest faktem gospodar­czym w sektorze firm prowadzących działal­ność w skali globalnej. Warunkiem utrzymania konkurencyjności gospodarki UE jest danie tych samych możliwości MŚP.

Misją organizatorów Forum jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospo­darczej. Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele firm z branży teleinformatycznej, energetycznej, elektronicznej i finansowej, eksperci, naukowcy i przedstawicieli władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz samorządowej, m.in.: Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju, Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Marcin Cichy – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Doreen Bogdan-Martin, Dyrektor ITU (Telecommunication Development Burea), Peter Stuckmann – Komisja Europejska DG Conect Bocar Ba – Chief Executive Office Samena Telecommunications, Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Communication Union), Cecylia Bonefeld-Dahl i wielu innych. 

12 FG TIME będzie zor­ganizowane w trzech ciągach tematycznych poświęconych sieciom komunikacji elektro­nicznej, przemysłowi
i cyfryzacji systemów finansowych.

W pierwszym będziemy omawiać zmiany prawne, decyzje i działania, które pozwolą na efektywny ekonomicznie rozwój sieci 5G.
W szczególności proponujemy dyskusje na te­mat:

 • spójności planu rozwoju infrastruktury świa­tłowodowej i harmonogramu przydzielania pasm częstotliwości z potrzebami przemysłu 4.0, IioT,
 • gospodarki sieciowej i usług społe­czeństwa 5.0,
 • zasad i tempa finansowania inwestycji w In­ternet rzeczy w miastach i strefach przemy­słowych,
 • budowy administracyjnej dla ogólnoeuro­piejskich dziedzinowych sieci współpracy przemysłowej w ramach warstw sieci 5G,
 • zasad finansowania powszechnych usług streamingowych w sieci 5G.

W drugim poświęconym przemysłowi 4.0 skupi­my się na problematyce reform obudowy praw­nej i administracyjnej, niezbędnych do zapewnie­nia transparentnych i bezpiecznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sieci. W kontekście rozpoczętej już debaty w środo­wisku ekspertów Komisji Europejskiej będziemy starali się naświetlać następujące tematy:

 • budowy administracyjnej i prawnej dla standaryzacji i normowania działalności sieci produkcyjnych sieci przemysłu 4.0,
 • określeniu ram prawnych umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału oprogramo­wania korzystającego z algorytmów sztucz­nej inteligencji,
 • metod zapewnienia bezpieczeństwa cyfro­wego, własności intelektualnej oraz bezpie­czeństwa obrotu gospodarczego w ramach sieci produkcyjnych 4.0,

W trzecim skupimy się na modernizacji i cyfryzacji sektora finansowego. Omówimy potrzebę otworzenia europejskiej dyskusji na temat współistnienia globalnych walut cyfro­wych, narodowych i regionalnych. W trakcie sesji będziemy podkreślać:

 • znaczenie „technologii cyfrowych” dla rozwoju gospodarczego,
 • potrzebę upowszechnienia i podniesienia poziomu kształcenia ustawicznego, jako warunku pobudzenia aktywnej akceptacji społecznej, niezbędnej do przyspieszenia przemian,
 • rosnącej roli innowacyjności i wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym.

Organizatorami wydarzenia są największe organizacje gospodarcze: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Digital Poland, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Fundacja Teraz Polska, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Polska Cyfrowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Związek Banków Polskich.

Szczegółowe informacje na temat Forum Gospodarczego TIME wraz z programem dostępne są na: fgtime.pl

Uczestnictwo dla dziennikarzy i administracji państwowej jest BEZPŁATNE po wcześniejszej rejestracji na stronie fgtime.pl

  • Numer 9-10/2023


  • Sportowe lato w telewizji


   Dwa wielkie wydarzenia sportowe są dla kilku nadawców okazją do zwiększenia liczby swych odbiorców i wpływów…

  • Zapraszamy do Zakopanego


   z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej rozmawia Jerzy Papuga Panie Prezesie, przed…

  • Player.pl dla fanów motoryzacji


   MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych na świecie firm- producentów programów motoryzacyjnych. Marka internetowa…