Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > technologie >> 15 Konferencja KIKE – Perspektywa z widokiem na sieć

15 Konferencja KIKE – Perspektywa z widokiem na sieć

W Jachrance k. Warszawy, spotkali się 18 i 19 listopada br. lokalni operatorzy telekomunikacyjni na jubileuszowej, 15 już konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE). Tematem przewodnim rozmów były inwestycje szerokopasmowe na przełomie starej i nowej perspektywy finansowej projektów dotowanych ze środków UE.

Dyskusje dotyczyły zarówno projektów z okresu 2007-2013, które zakończyć należy do przyszłego roku, ale również POPC (Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020) i szans na prowadzenie dalszych inwestycji w nadchodzących latach. Operatorzy ISP (Internet Service Provider) planują na najbliższe lata przede wszystkim kontynuację budowy sieci w standardach NGA opartych na technologii światłowodowej. Wśród zaproszonych do rozmów gości specjalnych konferencji znaleźli się m. in. przedstawiciele Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR), Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

W perspektywie finansowej na lata 2007-2013, w ramach Działania 8.4 POIG – Zapewnienie dostępu do internetu na etapie „ostatniej mili”, do 31 października br. podpisano 655 umów, na łączną kwotę prawie 1 mld 005 mln zł (w tym dotacje z Unii Europejskiej – 854 mln zł). Jednocześnie ze względu na złą kondycję finansową lub brak wystarczającej ilości czasu na realizację przedsięwzięcia, rozwiązane zostały 92 umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 171 mln zł. – podsumowywała podczas wystąpienia Eliza Pogorzelska – dyrektor Departamentu Rozliczeń POIG I w WWPE (Władza Wdrażająca Programy Europejskie). Mówczyni nakreśliła najczęstsze trudności pojawiające się przy realizacji projektów z działania 8.4 POIG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). A są to: problemy z uzyskaniem zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji projektów; brak środków własnych na finansowanie i konieczność występowania o kredyty; brak odpowiedniej kadry odpowiedzialnej za rozliczenie projektów, co w konsekwencji prowadzi do opóźnień w realizacji i nieprawidłowości skutkujących karami finansowymi (naliczanie odsetek). E. Pogorzelska zwróciła także uwagę na niski stopień realizacji projektów, w tym także tych, które otrzymały dofinansowanie jeszcze w 2012 r. Do 31 października w 39 proc. projektów z tego roku stan zaawansowania wynosił ok. 25 proc. W sumie do końca października br. zakończono 80 umów (zatwierdzenie wniosków o płatność końcową). Do weryfikacji o powyższą płatność czeka 61 wniosków. Tak więc łącznie zakończono 141 projektów, w ramach których do szerokopasmowego internetu podłączono 24 836 końcowych użytkowników, w tym: w technologii radiowej – 20 848, w technologii światłowodowej – 3996, a w technologii mieszanej – 8609). 143 umowy powinny zostać zrealizowane do końca br., a 247 do końca 2015 r. WWPE zawarła z UKE porozumienie dotyczące przekazania niektórych czynności kontrolnych w ramach działania 8.4 POIG regulatorowi. Celem kontroli ze strony Urzędu jest m.in.: dokonywanie pomiarów przepływności łączy internetowych w celu sprawdzenia, czy infrastruktura zbudowana w ramach projektu zapewnia użytkownikom końcowym dostęp do internetu o przepływności minimalnej 2 Mb/s.

Przed nami nowy rozdział inwestycyjny z dofinansowaniem Unii Europejskiej i dalsza rozbudowa sieci szerokopasmowych – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC). Wiosną br. KIKE przeprowadziło wśród operatorów ISP z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw anonimowe badanie ankietowe dotyczące POIG 8.4 i planów udziału w programie POPC. Wyniki zaprezentował Piotr Wiąckiewicz z Grupy Roboczej ds. Administracji Publicznej w Izbie. Łącznie ankietę wypełniły 32 podmioty, które realizują wspólnie 93 dofinansowane projekty. W całej ankiecie zawarto szereg pytań, z których wynika, że beneficjenci narzekają na długość procedur i powolność działania organów administracji rządowej we wdrażaniu projektów szerokopasmowych (np. najczęściej wskazywane utrudnienie w relacjach z WWPE – długi czas procedowania spraw (50 proc. wskazań). O ile zatem często nie są oni bez winy, jeśli chodzi o brak terminowości zamykania inwestycji, o tyle, zdaniem P. Wiąckiewicza, druga strona również musi przyznać się do własnych błędów i usprawnić swą pracę. Tak czy inaczej prawie dwie trzecie respondentów uznało, że uzyskanie dotacji w bardzo wysokim stopniu przyczyniło się do rozwoju ich firm. 95 proc. z kolei stwierdziło, że biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia własne oraz innych firm z branży zamierza aplikować o środki z programu następnej edycji PO Polska Cyfrowa 2014-2020. Powinno to stać się wskazówką dla decydentów w zakresie podziału środków w ramach wspomnianej perspektywy finansowej.

Jak wygląda harmonogram prac nad uruchomieniem POPC – informował Rafał Sukiennik, dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Trwają prace nad kryteriami wyboru projektów, uszczegółowieniem programu, wytycznymi oraz innymi dokumentami programowymi. Kluczowe dokumenty mają być konsultowane z właściwymi organizacjami branżowymi (w tym KIKE). Jeszcze w grudniu br. powinno się odbyć, w udziałem m.in. Izby, posiedzenie Komitetu Monitorującego POPC. Zakłada się, że uruchomienie pierwszych konkursów w ramach I osi priorytetowej (Powszechny dostęp do szybkiego internetu) nastąpi w III kw. 2015 r. W sumie projekt Polska Cyfrowa podzielony jest na trzy osie priorytetowe, które odpowiadają najważniejszym obszarom cyfryzacji. W ramach każdej z osi wyznaczane są cele szczegółowe, propozycje konkretnych działań, które pomogą je osiągnąć i określone grupy beneficjentów czyli tych, którzy będą mogli się ubiegać o środki unijne. I tak w osi I celem szczegółowym jest ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Oś II (Rozwój dostępnych w sieci e-usług i zasobów. Tu do celów szczegółowych należy m.in. podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych. W Osi III z kolei (Kompetencje cyfrowych umiejętności obywateli) za cel szczegółowy stawia się m.in. e-integrację i e-aktywizację na rzecz zwiększenia aktywności i jakości korzystania z internetu.

 

Zajęcia praktyczno – techniczne

Oczywiście, wykorzystanie funduszy europejskich w działalności ISP było tylko jednym (choć wiodącym) z konferencyjnych tematów. Nie zabrakło tu również prezentacji technicznych firm biorących udział w tym dwudniowym spotkaniu, praktycznych porad z zakresu budowy sieci telekomunikacyjnych i ich ochrony.

Jako że burze z piorunami, to efektowne, ale równocześnie groźne zjawisko atmosferyczne, Marek Sekściński z firmy RST i Krzysztof Sidor z DIOMARU radzili, jak powinno wyglądać prawidłowe wykonanie instalacji odgromowej i ochrona przed przepięciami zestawów antenowych. Zastosowanie gotowych rozwiązań technicznych, jak np. produkowane przez DIOMAR aluminiowe tzw. zwody pionowe o długości 2,5m lub 3,5m oraz prefabrykowane izolowane wsporniki, pozwala na wykonanie instalacji odgromowej w sposób szybki, estetyczny i zgodny z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku instalacji anten satelitarnych stosuje się wsporniki izolowane, dostosowane do montażu na rury o odpowiednich średnicach. W większości instalacji każda antena satelitarna jest chroniona oddzielnym zwodem pionowym. Także kable antenowe, przed wprowadzeniem ich do budynku, powinny przejść przez elementy ochrony. Aby system ochrony przeciw przepięciom był skuteczny, należy zabezpieczyć wszystkie kable sygnałowe, sterujące i zasilające. Wymagany jest właściwy dobór odpowiednich ochronników przeciwprzepięciowych dla wszystkich kabli, aby nie pogorszyć parametrów sygnału użytecznego, a jednocześnie zapewnić skuteczną ochronę przed przepięciami.

Wśród innych tematów znalazły się m.in: „Przeciwdziałanie kradzieży i dewastacji infrastruktury poprzez: efektywne zarządzanie informacją o incydentach; standardy bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych”; „Paszportyzacja i praca z siecią w systemie PolGIS – korzyści biznesowe”; „Innowacyjna technologia budowy napowietrznych sieci w technologii FTTH metodą prefabrykacji” czy „Wdrożenie systemu ochrony przed atakami DDOS – Wanguard”. Krzysztof Kacprowicz, prezes Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji „MEDIAKOM”, właściciel sieci Macrosat Barczewo poprowadził panel: „Oferta regionalnych sieci szerokopasmowych dla operatorów lokalnych”.Sieci hurtowe budowane przez urzędy marszałkowskie poszczególnych województw mają spowodować, że z mapy Polski znikną tzw. białe plamy czyli obszary pozbawione dostępu do internetu – mówił K. Kacprowicz. – Te sieci będą oferowały usługi dla operatorów lokalnych, ponieważ operatorzy sieci regionalnych nie mogą świadczyć usług dla klientów końcowych. Operatorzy lokalni ( w tym operatorzy sieci kablowych) będą mogli do tych sieci regionalnych na granicach miast wybudować (bądź podłączyć) sieci dostępowe, tzw. sieci ostatniej mili – dodał. Problem jednak w tym, że lokalni chcieliby kupić usługi jak najtaniej, a sieci regionalne muszą zarobić na swoje utrzymanie. Osiągnięcie porozumienia w tych kwestiach jest jedną z najistotniejszych spraw dla dalszego rozwoju współpracy .

Jubileuszowa konferencja KIKE zgromadziła blisko 470 uczestników, Była również okazją do spotkania się z blisko czterdziestoma wystawcami usług i technologii szerokopasmowych, którzy prezentowali swoje produkty na stoiskach usytuowanych w okolicach sal konferencyjnych. Wśród producentów zagranicznych znalazła się niemiecka firma AVM. Ten producent urządzeń sieciowych zaprezentował innowacyjną generację gigabitowych urządzeń FRITZ!. Właśnie w Jachrance odbyła się polska premiera routera FRITZ!Box 6490 Cable. Ponadto uczestnicy KIKE mogli przetestować także inne najnowsze produkty firmy, m. in. routery FRITZ!Box, FRITZ!WLAN repeater DVB-C, FRITZ!WLAN repeater 1750 AC oraz FRITZ!Powerline 1000E.

 

Podczas wieczornej uroczystej Gali KIKE wręczono statuetki Connector 2014. Wyróżnienia te są wyrazem uznania za szczególne wsparcie i działalność na rzecz rozwoju środowiska lokalnych ISP. W tym roku Statuetki otrzymali: Anna Streżyńska (WSS), Eliza Pogorzelska (WWPE) i Eugeniusz Gaca (KIGEiT).

 

Andrzej Konaszewski nr 12/2014 TELEKABEL & digital tv

  • Numer 11-12/2023


  • Sportowe lato w telewizji


   Dwa wielkie wydarzenia sportowe są dla kilku nadawców okazją do zwiększenia liczby swych odbiorców i wpływów…

  • Zapraszamy do Zakopanego


   z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej rozmawia Jerzy Papuga Panie Prezesie, przed…

  • Player.pl dla fanów motoryzacji


   MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych na świecie firm- producentów programów motoryzacyjnych. Marka internetowa…