Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > Gdzie byliśmy? >> Jesienna Konferencja MEDIAKOM 2017

Jesienna Konferencja MEDIAKOM 2017

Konferencja MEDIAKOM tradycyjnie rozpoczęła jesienny sezon spotkań przedstawicieli branży telekomunikacyjnej. Wielkopolska i hotel Sułkowski k. Leszna przywitały gości pięknym słońcem, co wprowadziło przybyłych (z zapłakanych  deszczem innych regionów Polski), w optymistyczny konferencyjny nastrój.

 

Czas dobrych praktyk

 

Jednym z głównych motywów tegorocznego spotkania operatorów telekomunikacyjnych (głównie z sektora MŚP) z dostawcami sprzętu i nadawcami programów telewizyjnych, była dyskusja nad tzw. Kodeksem Dobrych Praktyk, opracowanym roboczo przez ZPMEiT MEDIAKOM. Obecnie na rynku działa kilkuset przedsiębiorców telekomunikacyjnych reemitujących w swoich sieciach ponad 200 polskojęzycznych programów telewizyjnych dostarczanych do blisko 5 mln odbiorców. Dzięki dużej konkurencji, konsumenci mogą dostosować ofertę do swoich potrzeb i możliwości finansowych. To, w ocenie autorów Kodeksu, może się jednak niebawem zmienić, bo do tej pory nie zdefiniowano i nie przyjęto standardów współpracy pomiędzy nadawcami i reemitentami w zakresie zawierania umów licencyjnych, co sprzyja nadużyciom i stosowaniu nieuczciwych praktyk. KDP, jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązują się do ich przestrzegania, miałby z założenia  przeciwdziałać tym zjawiskom i wspomagać utrzymanie wysokiej konkurencyjności polskiego rynku telewizji kablowej. – Bardzo byśmy chcieli zainteresować UOKiK dyskusją nad rozwiązywaniem problemów związanych z konkurencyjnością rynku medialnego. Niestety, z przyczyn trudnych dla nas do zdefiniowania, Urząd nie zajął w tym zakresie żadnego stanowiska – ubolewał  Krzysztof Kasprowicz, prezes MEDIAKOM. – Od półtora roku czekamy też np. na orzeczenie w sprawie jednego z nadawców, którzy ewidentnie stosował nieuczciwe praktyki dyskryminując podmioty dystrybucyjne i  nie mamy żadnego sygnału, w którą stronę sprawa się rozwija. W ocenie mec. Anny Gąseckiej, ważnym krokiem, prowadzącym do osiągnięcia porozumienia na linii nadawca-operator powinno być zdefiniowanie oczekiwań ze strony nadawców. Niestety, opracowany przez Związek Kodeks jest jednostronny ponieważ definiuje tylko oczekiwania operatorów. Konieczne jest zatem włączenie się do dyskusji nadawców, którzy będą w stanie określić, które z proponowanych zasad im się podobają, a które nie oraz przedstawić własne propozycje. Dominik Tzimas, z kolei, jako osoba współpracująca zarówno z nadawcą (Grupa ZPR), jak i jednym z operatorów podkreślał, że przy podziale rynku na małych i dużych, mali powinni zacząć ze sobą rozmawiać. Musi to być jednak język korzyści, a nie wskazywanie winnych i problemów. W jego ocenie Kodeks zaproponowany w obecnej formie, przez swoją jednostronność, nie jest dobrym dokumentem, by prezentować go nadawcom do analizy. Należałoby skierować do nadawców, zwłaszcza międzynarodowych, inny dokument wskazujący na korzyści, które mogą oni z tytułu dobrych praktyk osiągnąć. Ich wypracowanie powinno być dla obu stron wynikiem prac wspólnego zespołu operatorów i nadawców. Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT, podzielił wrażenie zbytniej jednostronności omawianego dokumentu, z pozostałymi panelistami. Wspomniał jednak, że po spotkaniu z zarządem MEDIAKOM-u ustalono, że Związek wypracuje teraz bardziej opisową wersje Kodeksu. Zdefiniuje problemy, którym stara się tym dokumentem zaradzić. Wtedy nadawca może się ustosunkować do problemu, a nie do konkretnego rozwiązania (np.  kwestii  możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy o współpracy) i zaproponować inną ścieżkę dojścia do porozumienia. 

 

Szkoła cyfrowa

 

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – omówienia aspektów ustawy związanych z dostarczaniem łączy przez operatorów lokalnych podjął się  Marcin Łukaszewicz z Ministerstwa Cyfryzacji. – Zasadniczym problemem jaki mamy –  stwierdził mówca – jest fakt, że w końcówce drugiej dekady XXI wieku ponad 50 proc. szkół w Polsce korzysta ze sprzętu ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) starszego niż 9 lat. W obliczu współczesnego rozwoju technologii jest to kompletny archaizm – powiedział. W grudniu ub. roku MC opublikowało pierwsze założenia OSE. Uznano bowiem, że już najwyższy czas, żeby wprowadzić szkoły w cyfrowy XXI wiek. W czerwcu br. udało się przekonać Radę Ministrów do podjęcia uchwały w sprawie realizacji tego przedsięwzięcia. Przez to OSE stało się de facto programem rządowym. W lipcu gotowy projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został przekazany do konsultacji społecznych. Na początku września br. projekt przyjęła Rada Ministrów.  – Mamy w związku z tym umiarkowaną pewność – powiedział M. Łukaszewicz, że środki finansowe, które zostały przewidziane w tym projekcie (1 mld 300 mln zł w perspektywie 10 lat) są już zagwarantowane. Resort cyfryzacji zakłada, że prace nad ustawą  potrwają do końca października br., i że wejdzie w życie już w listopadzie br. W październiku także Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (przewidywana na operatora OSE) rozpocznie dialog techniczny na temat zasad budowy tej sieci. NASK będzie chciał określić architekturę, sposób realizacji usług oraz zasady współpracy z operatorami infrastruktury. OSE będzie się sprowadzało do trzech podstawowych elementów: świadczenia bezpłatnych usług dostępu do internetu szkołom; zapewnienia szkołom usług umożliwiających uporządkowaną naukę korzystania z technologii cyfrowych; zapewnienia równego minimalnego standardu wyposażenia szkół w instalacje wewnętrzne.

 

Finansowe wsparcie

 

Instrumenty finansowe POPC adresowane do małych i średnich operatorów kablowych – zaprezentowali Michał Kopeć z Banku Gospodarstwa Krajowego i Sławomir Halec z Alior Banku. Właśnie rozpoczyna się zbieranie wniosków dotyczących pożyczek szerokopasmowych z funduszy BGK, jakich będzie udzielał Alior Bank. W pierwszej fazie w dyspozycji Alior Banku będzie 46 mln zł (40 mln zł z BGK, reszta to środki własne), które musi rozdysponować w co najmniej 10 umowach pożyczkowych. Pożyczkobiorca musi zapewnić co najmniej 5 proc. wkładu własnego. Kredyt można przeznaczyć na budowę, przebudowę i rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej (zarówno aktywnej, jak i pasywnej), w tym już trwające przedsięwzięcia inwestycyjne. M. Kopeć zapowiedział, że planowane są zmiany zasad programu pożyczkowego tak, aby przedsiębiorcy MSP mogli finansować z pożyczki także podatek VAT lub bieżącą działalność (dzisiaj to jest niemożliwe). Koszt pożyczki będzie wyliczany osobno od części finansowanej przez BKG i od środków własnych pośrednika. Wkład BGK (80 proc.) oprocentowany jest w wysokości 0,25 proc. w przypadku, gdy pożyczkobiorcy przysługuje pomoc publiczna, zgodna z regułą de minimis. Jeżeli nie przysługuje, będzie obowiązywała referencyjna stopa procentowa Komisji Europejskiej, która wynosi 1,84 proc., powiększona o 1,5 proc. marży banku. Druga część pożyczki będzie oprocentowana na zasadach rynkowych: stopa WIBOR + marża banku (do 10 pkt. proc.) + 2 proc. prowizji. Kredyty będą udzielane maksymalnie na 15 lat. Jako zabezpieczenie będzie przyjmowany przedmiot inwestycji, ale także benefity z kontraktów handlowych. Mówcy stwierdzili, że zainteresowanie pożyczkami jest bardzo duże, i że warto pospieszyć się z wnioskami, zwłaszcza, że przewidywane jest zwiększenie kwoty środków kredytowych z 40 do 100 mln zł. Kolejna pula środków jakie BGK przewiduje do rozdysponowania to 200 mln zł, z możliwością zwiększenia do 500 mln zł. Zostaną one podzielone na transze dużych i małych pożyczek. Rozpoczęcie udzielania środków z drugiej transzy przewidziano na przełom bieżącego i kolejnego roku.

 

Podczas jesiennej konferencji MEDIAKOM pojawiły się także tematy m.in. dotyczące nawiązania współpracy miedzy Związkiem i Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej. Łukasz Dec (Telko.in) w rozmowie z Krzysztofem Kacprowiczem (MEDIAKOM) w spotkaniu „Od Mikołajek do Leszna” przedstawił najważniejsze, w jego ocenie, wydarzenia na rynku telekomunikacyjnym na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Natomiast z najnowszymi zmianami m.in. w prawie administracyjnym, telekomunikacyjnym i autorskim już tradycyjnie zapoznała operatorów i nadawców mec. Anna Gąsecka.

 

Rzecz jasna, po ciekawych wykładach i panelach nie zabrakło czasu na relaks. Podczas kolacji grillowej sponsorowanej przez CANAL+ fundatorzy, oprócz smakowych, zapewnili także uczestnikom doznania wzrokowe, dzięki  przepięknemu widowisku „teatru ognia”.

 

Opr. A. Konaszewski

 

 

 

  • Numer 7-8/2020


  • Jaka będzie przyszłości telewizji?


   Telewizyjne supermarkety i zemsta nadawców.  Wiele lat temu francuski pisarz Victor Hugo powiedział:…

  • Więcej, szybciej, wydajniej


   z Klausem von Kriesem, area sales managerem firmy AVM rozmawia Andrzej Marciniak. Nie ma pan wrażenia, że…

  • Player.pl dla fanów motoryzacji


   MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych na świecie firm- producentów programów motoryzacyjnych. Marka internetowa…